عجز.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 9 فروردین 1389 ساعت 18:50

عجز..

عجز تبر از قطع شاخه های سبزت 

معجزتی ست،

که تبردار را کلافه می کند 

آنگاه که برجای هر زخم 

جوانه می رویانی، 

آتش به جان تبرزن می زنی،وطن.. 

آمار سایت