یا رب.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 23 فروردین 1389 ساعت 19:13

یا رب..

یا رب کرمی کن که پریشان نشوم 

محتاج به بیگانه و خویشان نشوم 

بی منت خلق خود مرا روزی ده ، 

تا از در تو بر در ایشان نشوم ...

آمار سایت