این روزها.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 3 خرداد 1389 ساعت 10:09

این روزها..

 

این روزها علاوه بر واژه های جنگی که میدانستیم

مثل جنگ شهرها جنگ نفتکشها جنگ سرد جنگ

چریکها و... جنگ روزها نیز باب شده است..

که نمونه های زیادی از آن در تقویم ما وجود دارد

که یک روز خوب است ویک روز بد.. یک روز

 محبوب است و یک روز منفور..

مثل 11 اردیبهشت و 12 اردیبهشت .. که برای از

میدان به درکردن 11 اردیبهشت که روزجهانی کارگر

بیچاره است  از یک هفته قبل روی 12 اردیبهشت

که روز معلم نامگذاری شده و شهیدمطهری تبلیغات

شدیدی صورت میگیرد و گرد وخاک معلمها حسابی

کارگر و حقوق نداشته اش را از یادها می زداید..

مورد دوم هم روز دوم خرداد.. و سوم خرداد است..

که چند سال است حسابی سوم خرداد و رهایی

خرمشهر که حقیقتا روزحماسی بزرگی در تاریخ

ماست.. برای محو کردن روز دوم خرداد که روز

حماسی دیگری در تاریخ ملت ایران است.. اهمیت

پیدا کرده واز یک هفته قبل روی آن آتشباری تبلیغاتی

می شود..اما آیا می توان اهمیت دوم خرداد را در

میان جنبشهای اجتماعی مردم ایران از خاطر برد.

سوم خرداد روز غیرت ومردانگی و غرور ایرانی و

سوم خرداد هم روز اوج شور وفرزانگی و  شعور

ایرانی است.. ونمی توان با تکیه بر یکی دیگری را

بیرنگ کرد.. همچنان که کارگران را نباید با

چوب معلم راند واز میدان بدر کرده و حقوقشان را

نادیده گرفت. و روزهای دیگری که سعی میشود

برای آنان هم معادل آفرینی شود..

 اما آیا روزهای به زعم عده ای خوب

میتوانند روزهای بد را نیست و نابود کنند..

 

آمار سایت