این روزا.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

جمعه 15 مرداد 1389 ساعت 09:36

این روزا..

 ...

 این روزا دوره ی غیرت کشی یه

کی میدونه قیصر این روزا کجاس

بکشی یا نکشی... می کشنت

اینجا بازارچه ی قاب منگولیاس..

...

آمار سایت