دو زن.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 2 آذر 1389 ساعت 20:11

دو زن..

 

  

من یاد گرفتم  وقتی شما بر اساس 

 

 منافع ملی عمل کنید همه به کمک  

 

دولت می شتابند 

 

و به حمایتش بر می خیزند.     

                        

 ؛ دیلما روسف ؛ 

 

 

 

 

                            ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 

    

 

 

 

تنها هماهنگی در سکوت  و هماهنگی  

 

در سخن است  

 

که ملتها را به اهدافشان نزدیکتر میکند.  

 

؛  آنگسان سوچی ؛ 

  

 

 

             پیروزی خجسته 

                                   آزادی مبارک 

 

آمار سایت