عصر ملتها... - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 18 بهمن 1389 ساعت 11:12

عصر ملتها...

با آغاز قیام مردم مصر  نوید آغاز عصر ملتها  

در استراتژیک ترین منطقه ی جهان شوری تازه 

در دلهای انقلابیون و آزادیخواهان جهان بپا کرده  

امید آنکه با پایمردی جوانان و مردم مصر وپایان  

جاهلیت مدرن امت عربی تاریخ سیاسی جهان 

عصر نوینی را آغاز کنند.. البته چشم آبیان اگر بگذارند..

آمار سایت