زندگی... - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

جمعه 25 آذر 1390 ساعت 23:29

زندگی...

 

زندگی چشمه سار شادمانی است  اما کسی که  

 

گوش به اندرون بیمار خویش بسپارد  ودر درونش آن  

 

مادر پیر بیماریها سخن گوید  در نگاهش آن چشمه  

 

سارها سراسر زهر آگین اند.  

                             

                               

                            (چنین گفت زرتشت ـ نیچه) 

 

آمار سایت