انقلاب محاصره شده.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

شنبه 3 دی 1390 ساعت 19:17

انقلاب محاصره شده..

 

بعد از سی سال طرح و برنامه ریزی همه چیز برای حمله به یک انقلاب محاصره شده 

 

آماده بنظر میرسد،اما یک عامل جر‌‌‌أت تهاجم را از یانکیها گرفته و آن اتحاد مردمی است 

 

اتحادی مستحکم و نشأت گرفته از بصیرت دینی که در برابر شبیخون های فرهنگی و  

 

انواع نبردهای پیچیده ی روانی و جنگ نرم یانکیها استوار مانده است. 

 

و ایران خاری در چشم سرمایه سالاری جهانی همچنان به راه خود ادامه میدهد، 

 

و یانکیها خود میدانند که چه هزینه ی هنگفتی را برای تضعیف انقلاب متحمل شده اند 

 

که اقتصاد سرمایه داری دیگر توان ادامه ی آنرا ندارد..    

  

  

 

 با آرزوی پایداری این اتحاد مردمی و  پویایی مداوم انقلاب محاصره شده ،

 

و بیدارگر مردم ایران که بیداری اسلامی مردم خاورمیانه وشکست طرح های 

 

استعماری سرمایه سالاران جهانی را نوید میدهد.. 

 

آمار سایت