با دهانی خوشبو.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

شنبه 15 بهمن 1390 ساعت 08:12

با دهانی خوشبو..

 

محبوب زیبایم را 

 

با کلماتی لطیف 

 

با دهانی خوشبو  

 

و جانی شیفته 

 

می ستایم.. 

 

آمار سایت