شکوفا کن.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 1 فروردین 1391 ساعت 21:15

شکوفا کن..

 

 

 

 

شکوفا کن ،  

 

گل سرخ پنهان جانت را  

 

بهار را باور کن 

 

و بنگر، 

 

ستاره باران آسمانت را .. 

 

 

آمار سایت