نگاهی .. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

پنج‌شنبه 17 فروردین 1391 ساعت 02:11

نگاهی ..

  

معشوق آسمانی من 

 

 

                  نگاهی دارد 

 

 

که التیامبخش زخمهای زمینی همه ی زمانهای من است .. 

 

 

  

آمار سایت