واضح.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

یکشنبه 20 اسفند 1391 ساعت 21:15

واضح..


نیازی به تذکر


از طریق تابلوهای راهنمایی جاده ها نیست


این را دیگر همۀ مردم


با گوشت و پوست و استخوان خود


دریافته اند که:


انحراف به چپ مساویست با مرگ...


آمار سایت