همنوعان.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 3 دی 1392 ساعت 03:50

همنوعان..

 

زمستان است.. 

 

هوا سرد است و هر کس در جستجوی جای گرم و بستر نرمی..
 

به یاد همنوعان مان باشیم؛ انسان را رعایت کنیم .. 

 

و به فکر بی سرپناهان ،فقیران ، آسیب پذیران..
 

ولگردها ، معتادها ، کارتن خوابها، خرابه نشینها .. و خلاصه هرنوع از انسان..
 

بیاد بیاوریم همانقدر که به نماز سفارش شده ایم ،بیش از آن شاید به
 

زکات سفارش شده ایم.. پس انسان باشیم و بیش از پنج بار در روز
 

به  همنوعان خود بیاندیشیم.. 
 

 تا هرگز آسمان شاهد چنین صحنه های فجیعی نباشد..  

 

آمار سایت