بترسیم.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

پنج‌شنبه 14 دی 1391 ساعت 18:43

بترسیم..


و چنین است که


اضطراب و استرس


می کشندمان بتدریج


آنگاه که باید


هم از دزد بترسیم


هم از پلیس..آمار سایت