این خلیج فارس هم مثل غزه و فلسطین.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

چهارشنبه 12 خرداد 1389 ساعت 05:20

این خلیج فارس هم مثل غزه و فلسطین..

 

 

 راستش  را بخواهید این خلیج فارس هم

 مثل غزه و فلسطین این روزها برای عده ئی ناندانی خوبی شده است

از آنطرف شیوخ بدبخت منطقه را سرکیسه میکنند که این خلیج عرب

است از اینطرف هم عده ئی زرنگ سادات خوشبخت ایرانی را با نام

سمینار وکنفرانس و یادمان و غیره می چاپند که این خلیج فارس است.

خلیج هرچه میخواهد باشد مهم اینست که ما حدود هجده جزیره در این

خلیج نکبت داریم که عموما در حاکمیت مارها و عقربها و ملخهاست

وآن عربهای مدعی که تاریخ آدم شدنشان به پنجاه سال نمیرسد وبیشتر

از هرچیز به انقلاب ما مربوط میشود یکی دوتا جزیره دارند و به قیمت

نابودی اکوسیستم خلیج وپول مفت نفت دارند جزیره احداث میکنند..  

اما به ما ربطی ندارد ماجزایرمان را داریم وحاکمیت مطلق بر خلیج و

منطقه اگربخواهیم و قدرتمند وقوی باشیم..نیازی به جنجال و خاله زنک

بازی هم نیست.عربهایی که پول میدهند تا دیگران خشتکشان رابالابکشند

ادعای خوزستان و محمره هم کردند و ناجوانمردانه با کمک چهل کشور

جوانان ما را بخاک و خون کشیدند اما مگر غیرت ایرانی به کسی اجازه

دست درازی به خاکش را میدهد.اما این شیوخ مخنث الجد خودنیزمیدانند

 که یارای مقابله با ایرانی را ندارند و این خزعبلات را برای روزی

بلغورمیکنند که با ناجوانمردی دیگری دست دردست اربابان فرامنطقه ئی

خود ایران را به ضعف و اضمحلال بکشانند وآنگاه که شیر را به خاک

نشاندند دم شیر هم نصیب این خبائث شود.. هرگز چنین روزی به روزگار

مباد.. وایرانی باید از چنین روزی بترسد. که همه نامردمان جهان چشم

به ضعف و اختلاف او دوخته اند. و نیز از تنبلی و نابخردی چندین ساله

خود باید بهراسد که چرا اینقدر از زمان عقب افتاده است.. وچرا راحت

دیگران سرش را به بازیهای کودکانه گرم میکنند.. وگرنه نام خلیج هرچه

میخواهد باشد مهم قدرتمندی ایران و سربلندی ایرانی ست که هیچکس

 برای آن اهمیت قائل نیست. چقدر متاسفانه ایرانیان کودک وار مال ومنال

حیثیت وغیرت ومردانگی و آبروی خود را سی سال خرج آبادی امارت

دبی وابوظبی کردند و دم ازفردوسی و کورش و داریوش زدند.  

 

 

 این قبیل اعمال نابخردانه ماست که بچه مخنث ها را گستاخ کرده است.

وگرنه خلیج را هرچه میخواهند بنامند که آنهم تاریخچه ئی مستند دارد و

نیازی به جار و جنجال و پول حرام کردن نیست که ما درپول نابجا خرج

کردن متاسفانه سابقه ی دیرینه ئی داریم که هنوز هم ادامه دارد..

  واگرما چنین کودکانه و کودن وار به بازی خود سرگرم شویم بعید نیست

 که خود نیزازبازیگران نقشه های شوم انگلوساکسون های پلید و زیاده خواه

 برای ایران و ایرانی شویم.وآنروز را پیشاوریم که اعراب اکنون خوابش را

می بینند و اربابان شان برای آن روز طرح می ریزند.

پس ایرانی بیدارشو.. کورش سالهاست خوابیده..      

                                                                          11/3/1389

 

آمار سایت