آزادی خیلی خاشن.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 3 آبان 1389 ساعت 18:37

آزادی خیلی خاشن..

 بشنوی ایی گپ شما   که مشنوتن از بی بی  بپم

وا روباه یه رنگ مبی      اگه ا گشنه یی بمری

وا روباه یه رنگ مبی      دلخو وا او صاف مکنی

تا مث شیر تو قفس       نزنی دسخو وا دس

بدبخت و بیچاره نبی       آزادی خیلی خاشن...

آمار سایت